Postup pri zazimování automatického závlahového systému

Postup pri zazimování automatického závlahového systému

 • Pre dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku závlahového systému je nutné vykonať každoročne na konci sezóny jeho zazimovanie. 
 • Tento úkon ochráni Váš závlahový systém pred poškodením spôsobeným mrazom.
 • Najspoľahlivejšou metódou na ochranu závlahového systému pred poškodením mrazom je odstránenie vody zo systému pomocou stlačeného vzduchu (kompresoru s tlakovou nádobou).
 • Výkon kompresoru by mal byť priamo úmerný veľkosti závlahového systému.
 • Pre bežné záhrady by sa prietok vzduchu kompresoru mal pohybovať od 18m3/h.
 • Čím je prietok väčší, tím rýchlejšie je závlaha prefúknutá. Pokiaľ nemáte k dispozícií vhodný kompresor alebo chcete prácu prenechať skúsenej firme, potom sa obráťte na nás, radi Vám odporučíme firmu realizujúcu závlahové systémy, ktorá túto službu ponúka.

Doporučený postup pri odvodnení závlahového systému stlačeným vzduchom:

 

 1. Zavrite hlavný guľový ventil závlahového systému. Hlavný guľový ventil závlahového systému a časť potrubia medzi týmto ventilom a zdrojom vody musí odolať mrazu. To znamená, že musí byť inštalovaný v nezamŕzajúcej hĺbke pôdy, zabezpečený izoláciou, umiestnený vo vykurovanej miestnosti alebo iným spôsobom chránený pred zamrznutím. Pokiaľ hlavný guľový ventil nemáte v systéme inštalovaný, je potrebné ho dodatočne inštalovať. V opačnom prípade nie je možné uzavrieť prívod vody do závlahového systému a nie je možné z neho vypustiť vodu. Pokiaľ má hlavný guľový ventil tiež vypúšťací ventil, potom sa použije pre vypustenie vody z časti medzi hlavným guľovým ventilom a sekčnými ventilmi. Potrubie by malo byť v úseku vyspádované smerom k vypúšťaciemu ventilu. Tento výpustný ventil taktiež môže slúžiť ako prípojné miesto pre kompresor. Ako prípojné miesto pre kompresor môžu byť využitá tiež akákoľvek spojka, rýchlospojný ventil, prípadne iný fiting, ktorý je inštalovaný čo najbližšie za hlavným guľovým ventilom. Dôležité upozornenie: Kompresor nikdy nepripojujte na vypúšťacie ventily, ktoré sú súčasťou elektromagnetických ventilov, filtrov, čerpadiel, alebo spätných klapiek!
 2. Pokiaľ riadiaca jednotka ovláda spúšťanie čerpadla, vypnite hlavný istič prívodu elektrickej energie k čerpadlu, aby nedošlo k spusteniu čerpadla pri otvorení elektromagnetických ventilov pomocou riadiacej jednotky.
 3. Pripojte hadicu kompresoru k prípojnému miestu na potrubí. Pred spustením kompresoru venujte, prosím, zvýšenú pozornosť nasledujúcim riadkom! Plastové potrubie nie je navrhnuté a dimenzované na to, aby udržalo stlačený vzduch! Vzhľadom k väčšej stlačiteľnosti vzduchu oproti vode dochádza k väčším rýchlostiam prúdenia pri úniku. Zdržujte sa mimo vedenia potrubia, ventilovej šachty, postrikovačov a ďalších závlahových detailov závlahového systému. Aby ste predišli poškodeniu postrekovačov, zvyšujte množstvo vzduchu privádzaného z kompresoru do potrubia postupne a veľmi pomaly. Nikdy neprekračujte hodnotu tlaku vzduchu 3,5 bar (pre tento účel používajte na výstupe z kompresoru regulátor tlaku). Pri odvodňovaní závlahového systému je dôležitejší objem vzduchu, než jeho tlak! Pred spustením kompresoru skontrolujte, a to hlavne vtedy pokiaľ teplota pre zazimovaním klesla pod 0 ⁰ C, či výsuvník, alebo viečka postrekovačov nie sú primrznuté. Ich uvoľnením predídete poškodeniu postrekovača spôsobené tlakovými rázmi. V prípade prekročenia medznej hodnoty tlaku by mohlo dôjsť k poškodeniu prvkov závlahového systému! S odvodňovaním pri sekciách začnite s tými sekciami, ktoré sú najvyššie položené. Vyfúknutá voda sa do týchto odvodnených sekcií už nebude vracať. Pokiaľ sú sekcie v rovine, potom začnite so sekciou najvzdialenejšou od zdroja vody. Najprv otvorte pomocou riadiacej jednotky vybraný elektromagnetický ventil. Pokiaľ máte manuálne guľové ventily, otvorte v súlade s vyššie doporučenými postupmi aj tieto ventily. Dávajte pozor, aby bol vždy otvorený iba jediný elektromagnetický ventil!
 4. Zapnite kompresor a pomaly púšťajte vzduch do systému. Nikdy nedovoľte, aby tlak vzduchu na výstupu z kompresoru prekročil 3,5 Bar! Ako sa potrubie plní vzduchom, postrekovače sa začnú vysúvať a začne z nich vychádzať najprv voda, neskôr voda zmiešaná so vzduchom a nakoniec iba jemná hmla alebo čistý vzduch. Kontrolujte, či sa nezahrieva potrubie v mieste pripojenia kompresoru. Horúci vzduch, ktorý vzniká stlačovaním vzduchu, mohol by poškodiť mechanizmy turbínových postrekovačov. Pokiaľ sa potrubie zahrieva, kompresor vypnite, aby mohlo vychladnúť. V sekcii nechajte vzduch prúdiť iba na dobu potrebne nutnú, pokiaľ sa všetka voda nevystrieka a z postrekovačov nevychádza iba vzduch. Prvý okruh Vám pravdepodobne zaberie oveľa dlhšiu dobu než nasledujúce okruhy, pretože väčšina vody v hlavnom potrubí odíde preč s prefúknutím prvej sekcie. Pokiaľ z postrekovačov na prvej sekcii vychádza iba vzduch, otvorte ďalší ventil a opakujte postup prefukovania rovnako ako pri prvej sekcii. Pokračujte, pokiaľ všetky okruhy nebudú odvodnené. Nikdy nemajte všetky ventily zavreté zároveň so spusteným kompresorom! Keď máte všetky sekcie odvodnené, odporúčame zopakovať túto procedúru ešte raz alebo dvakrát na všetkých sekciách od začiatku.
 5. Po odvodnení závlahového systému prepnete riadiacu jednotku TORO do polohy OFF. Táto poloha zaistí vypnutie premávky riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka bude uchovávať aktuálny čas aj naprogramované hodnoty. Alternatívou k prepnutiu riadiacej jednotky do polohy OFF je odpojenie riadiacej jednotky od zdroja elektrickej energie, buď vytiahnutím zásuvkového transformátoru z elektrickej siete 230V (u riadiacej jednotky interiérovej), alebo vypnutím ističa, cez ktorý je riadiaca jednotka pripojená (v prípade vonkajších riadiacich jednotiek). Nikdy nerozpojujte vodiče napojené priamo do siete 230V! V prípade zapojenia čerpadla cez riadiacu jednotku, odporúčame odpojiť riadiacu jednotku z elektrickej siete! Odpojením jednotky od elektrickej siete môže dôjsť k strate naprogramovaných programov. Riadiace jednotky TORO sú proti strate programu chránené buď energeticky nezávislou pamäťou (ktorá Vám uchová pri výpadku elektrickej energie, resp. pri odpojení riadiacej jednotky z elektrickej siete dáta do doby, než je prívod elektrickej energie obnovený) alebo zálohovanie programu pomocou gombíkovej batérie, čím je riziko straty naprogramovaných hodnôt výrazne obmedzené. Pokiaľ vlastníte vodotesnú riadiacu jednotku s batériovým napájaním a táto jednotka nedisponuje polohou OFF, potom pre vypnutie jednotky vyberte batérie. Vyššie uvedené zásady platia pre štandardne realizované závlahové systémy. V prípade nejasností predíďte poškodeniu systému kontaktovaním autorizovanej realizačnej firmy.
Back to list

Máte dotaz?

Neváhejte se na nás obrátit.
Poradíme vám.